ОТГОВОРИ НА НАЙ - ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ


Какво се разбира под етажна собственост ?

Етажи или части от етажи , заедно с придадените към тях помещения в тавана или зимника, както и общите части на сградата , които принадлежат на отделни собственици .

Кои сгради са в режим на етажна собственост ?

В режим на етажна собственост са всички сгради, в които обособените самостоятелни обекти са повече от три и принадлежат на повече от един собственик.


Какво следва , ако собствениците в режим на етажна собственост не проведат общо събрание ?

Ако не се спазят разпоредбите на закона всички собственици в етажната собственост подлежат на санкция на основание чл. 55 (1) от ЗУЕС :

- Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.


От къде да получа бланка за заявление за регистрация на Сдружение по чл.29, ал.1 от ЗУЕС?

Бланка за заявление може да бъде :

-изтеглена от сайта на района

-получена от Приемната за комплексно административно обслужване на гражданите в район "Приморски"-Община Варна


От къде да получа бланка за уведомление по чл.46б от ЗУЕС за органите на управление на етажната собственост?

Бланка за заявление може да бъде :

-изтеглена от сайта на района 

-получена от Приемната за комплексно административно обслужване на гражданите в район "Приморски"-Община ВарнаКак да си изработим Правилник за вътрешния ред на етажна собственост?

В помощ на гражданите предлагаме Примерен правилник за вътрешния ред на етажна собственост - изтегли от тук


Как се прави Протокол за проведено общо събрание на собствениците в режим на етажна собственост ?

В помощ на гражданите предлагаме Примерен протокол за проведено общо събрание на собствениците на етажна собственост - изтегли от тук


Какво се разбира под обща разгъната площ на сградите в режим на етажна собственост ?

Обща разгъната застроена площ на сградата е сборът от площите на всички етажи в това число и общите части /стълбища , коридори , асансьори и др. подобни /, както и балконите, лоджиите и терасите. Включват се също и площите в подпокривното пространство на сградите, когато са жилища , ателиета и кабинети . В разгъната застроена площ на сградата не се включват мази , тавански складови помещения и коридорите пред тях.


Когато съпрузи са съсобственици на самостоятелен обект необходимо ли е да участват отделно в Общото събрание?

Ако самостоятелният обект е съпружеска имуществена общност, един от двамата е достатъчен да представлява собствениците на съответния самостоятелен обект на Общо събрание .


При наличие на двама или трима собственици , как да избираме Управителен съвет и Контролен съвет?

Независимо от малкия брой съсобственици на сграда в режим на етажна собственост препоръчва се да се излъчи Управител и Контрольор.


Какво е необходим ремонт ?

Дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.


Какво е неотложен ремонт ?

Дейност за предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради.


Каква е разликата между необходим и неотложен ремонт ?

Необходимият ремонт привежда сградата в съответствие с нормативните технически изисквания , а неотложния предотвратява разрушаването на сградата водещо до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради.Какво следва, ако даден собственик не желае да попълни данните си в Книгата на собствениците?

Собственик в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по ЗУЕС например – не желае да попълни данните в Книгата на собствениците, се наказва с глоба, когато е физическо лице, или с имуществена санкция, когато е юридическо лице.


Какви действия се предприемат когато собственик не плаща за общите разходи в блока?

Заплащането на общите разходи е задължение на всеки собственик. При неизпълнение на това задължение Председателят на управителния съвет /Управителят)  може да пристъпи към принудително събиране на дължимите суми  по реда на Гражданския процесуален кодекс,  като подава заявление до Варненския районен съд на основание чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс.


Кои разходи се дължат от наемател на общинско жилище от фонд “Настаняване на наематели с установена жилищна нужда” ?

С наемателите на общински жилища Районната администрация сключва договор за наем по силата, на който наемателят се задължава да заплаща консумативните разходи и разходите по извършването на ремонт на общите части на сградата в размери и срокове, определен с решение на общото събрание. При неизпълнение на това задължение Председателят на управителния съвет /Управителят може да пристъпи към принудително събиране на дължимите суми по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Как да постъпим когато жилището ни се наводнява?

В случай, че наводнението е следствие от повреда в общата инсталация на сградата или обща част на етажната собственост се приема решение на Общо събрание, като разходите се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата. В случай, че наводняването е резултат от начина, по който съседът стопанисва и поддържа самостоятелния си обект, ремонтът следва да се извърши от него изцяло за негова сметка.


Как да постъпим, ако Общото събрание е приело незаконосъобразно решение или Управителният съвет/ Управителят е приел незаконосъобразен акт?

Подава се жалба пред Районния съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвения протокол от проведеното Общо събрание.


Как да се процедира, ако собственик откаже да изпълни решение на Общото събрание?

Решенията на общото събрание се изпълняват в определените от събранието срокове. Когато не е определен такъв, решенията се изпълняват в 14-дневен срок. Когато собственик или обитател не изпълни решение в определения срок, Председателят на управителния съвет / Управителят може да подаде заявление до Варненския районен съд за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.


Трябва ли съседът ни да се допитва до нас, когато е решил да прави текущ ремонт на своя апартамент?

Когато се прави текущ ремонт, например вътрешно боядисване, смяна на тапетите, настилките, санитарния фаянс собственикът не е длъжен да иска съгласие на Общото събрание.


Какво да се направи в случай, че сградата, в която живеем стане опасна?

В случаи, когато сградата или отделният вход в режим на етажна собственост се намира в състояние, че създава опасност за живота и здравето на хора се отпускат финансови средства от Фонда на етажната собственост за "Ремонт и обновяване". Когато във фонда  липсват средства или средствата са недостатъчни, Председателят на управителния съвет /Управителят свиква общо събрание, на което да се приеме решение за набиране на средства за извършването на ремонта. Ако общото събрание не бъде свикано или не вземе решение, Председателят на управителния съвет / Управителят или заинтересованите лица уведомяват кмета на района за обстоятелствата. Кметът на района извършва проверка, предоставя доклад на Кмета на Община Варна, който издава заповед, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта. Когато заповедта не е изпълнена, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Книгата на собствениците регистрира ли се в Общината/Района?

Книгата на собствениците не се регистрира в общината или в района.

Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.


Какви са задълженията на Председателите на Управителни съвети /Управителите и собствениците на обекти в сгради с режим н етажна собственост по отношение на опазването на обществения ред?


Какви са правомощията на Общото събрание?


Правомощията на общото събрание са визирани в чл.11 от ЗУЕС. - отвори 


 Какво представлява задължението за уведомяване?

Задължението за уведомяване е посочено в чл. 46б на ЗУЕС, както следва:

Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.В какви случаи е възможно всеки собственик да свика общо събрание?

Общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание, съгласно чл.12/5/ от ЗУЕС.


Възможно ли е група собственици да свикат общо събрание?

Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата. Искането в този случай се отправя до управителния съвет (управителя), който свиква общото събрание в 10-дневен срок от получаването му. Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в десет-дневния срок, общото събрание се свиква от собствениците които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата по реда, предвиден в този закон.


Какво се случва с регистрираните до 26.07.2011г. сдружения?

Отговорът на този въпрос се съдържа в параграф 57 от ПЗР на ЗУЕС:

Регистрираните до влизането в сила на този закон сдружения привеждат дейността си в съответствие с неговите изисквания в срок до една година от влизането му в сила.С каква цел и как се създава Сдружение на собствениците?

Създаването на сдружение на собствениците е визирано в чл.25 от ЗУЕС:

(1) За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение. Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон.

(2) Сдружението може да извършва и други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране, извън тези по ал. 1.

(3) За създаване на сдружението се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

(4) Сдружение на собствениците може да се създаде за един или повече от един вход на сградата. В този случай сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете). Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете) не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6.

(5) Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в регистъра по чл. 44, ал. 1 по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.

(6) Когато през годината сдружението извършва дейност само по ал. 1 или не осъществява дейност, не прилага Закона за счетоводството.

(7) Средствата по ал. 1 и 2 се усвояват след решение на общото събрание на сдружението, а когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, решението се внася за приемане и от общото събрание на собствениците по реда на чл. 33, ал. 4.


Какъв е редът за свикване на Учредително събрание на сдружението?

Редът за свикване на учредително събрание на сдружението се определя с чл.26 от ЗУЕС:

  1. Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружението.
  2. Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата по реда на чл. 13 от ЗУЕС.
  3. Поканата съдържа дневния ред, мястото, датата и часа за провеждане на събранието. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението.

Какво следва да се извърши на учредителното събрание на сдружението?

Решенията, които приема учредителното събрание на сдружението са определени от чл.27/4/ от ЗУЕС:

Учредителното събрание:

1. Приема решение за учредяване на сдружението;

2. Определя наименованието на сдружението. Наименованието на сдружението задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района;

3. Приема споразумение за създаване на сдружението;

4. Избира управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор);

5. Може да определи срок за съществуването на сдружението.

Протоколът от учредителното събрание и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставят в два еднообразни екземпляра и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители

Какво включва Споразумението за създаване на Сдружение?

Споразумението за създаване на сдружение на собствениците съгласно чл.28 от ЗУЕС определя:

1. Наименованието на юридическото лице и неговия адрес;

2. Предмета на дейност на сдружението, /съгласно чл. 25, ал. 1 или 2 / и срока, за който се учредява;

3. Реда за приемане на решения;

4. Състава, мандата и организацията на работа на управителния съвет (управителя) и контролния съвет (контрольора);

5. Други условия, за които собствениците се споразумяват.

Когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1 /За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение./, то се учредява за неопределен срок.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава примерен образец на споразумението.

Как да регистрираме Сдружение?

Регистрация на сдружението се извършва съгласно чл.29 от ЗУЕС:

Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

Към заявлението се прилагат:

1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

2015 Отговори ЗУЕС - Район "Приморски" Община Варна. Район "Приморски" Община Варна
Powered by Joomla 1.7 Templates