Нормативни документи

Последно обновена на Петък, 22 Юли 2016

Вътрешно-нормативни документи

Прикачени файлове

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от район "Приморски" - община Варна

Заявление за предоставяне на обществена информация

Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011г. на МФ за определяне нормативи на разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя

Сертификат по ISO 9001:2008 - район "Приморски"

Декларация относно Политиката по качеството на общинската администрация на район "Приморски"
Цели по качеството за 2016 г.
Харта на клиента
Етичен кодекс на служителя в администрацията на район "Приморски"
Правилник за вътрешния ред в сградата на район "Приморски"

Документи

 

Протоколи на комисии към район "Приморски"
Заповеди
Доклад относно Извършеното по постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2015 г.
Нормативни актове
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" ЗА 2014 Г.
Анализ на удовлетвореност на клиентите
2015 Нормативни документи - Район "Приморски" Община Варна. Район "Приморски" Община Варна
Powered by Joomla 1.7 Templates