Вътрешно-нормативни документи

Прикачени файлове

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от район "Приморски" - община Варна


Заявление за предоставяне на обществена информация


Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011г. на МФ за определяне нормативи на разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя


Сертификат по ISO 9001:2008 - район "Приморски"


Декларация относно Политиката по качеството на общинската администрация на район "Приморски"

Цели по качеството за 2013 г.

Харта на клиента

Етичен кодекс на служителя в администрацията на район "Приморски"

Правилник за вътрешния ред в сградата на район "Приморски"

Документи


Протоколи на комисии към район "Приморски"

Заповеди

Отчети, доклади 1

Отчети, доклади 2

Нормативни актове

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Последна промяна (Четвъртък, 27 Февруари 2014 15:46)