Име, фамилия Длъжност Етаж/Стая телефон вътр.

Петя Проданова
Кмет ІІІ-39 359-100
ф.303-110
101; 201

Албена Йорданова Заместник - кмет ІІІ-49 359-107 222

Пламен Боев
Заместник - кмет ІІІ-38 359-103 103

Марияна Малчева Заместник - кмет ІІІ-42 359-154 254

Живко Желязков
Секретар на район
ІІІ-40 359-161 104

Валентин Койчев
Главен архитект на район
ІІ-26 359-138
219

ПРИЕМНА ЗА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Ивелина Цонева
Ст. спец. ЕСГРАОН І-16 359-162 260

Миглена Грудева Ст.специалист "Администр. услуги" І-16 359-135 150

Радослава Пенева
Спец. "Деловодител"
І-16 359-135 150

Пенка Величкова
Ст.спец."Администр.услуги" І-16 359-134 147

Галина Върбанова Изпълнител "Касиер-приходи" І-16 359-116 154

Вяра Георгиева Изпълнител "Касиер приходи" І-16 359-115 123

Лариса Соловьова
Изпълнител "Инкасатор - плащания" І-16 359-116 154

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

Йорданка Павлова Директор ІІІ-46 359-123 221

Веселин Михайлов Главен юрисконсулт ІІІ-48 359 127 105

Желязко Желязков Гл.експерт "Сист.администр." ІII-43 359 157 157

Маргарита Вощинарова Гл. специалист "ЕСГРАОН" ІІ-17А 359 108 108

Румяна Александрова Гл.специалист "КОКОД и АУ" ІІІ-45 359 101 149

Петранка Пеева
Гл. спец. "Човешки ресурси" ІІІ-44 359 104 142

Жоро Атанасов Гл. спец. "Инф.технол." ІII-43 359 157 157

Силвана Жечева Мл. експерт „ЕСГРАОН и ГС” ІІ-17 359 109 106

Нели Димова Гл. спец. "Гражд.състоян." ІІ-17 359 110 112

Андриана Иванова Гл. спец. "Гражд.състоян." ІІ-17 359 109 106

Росица Григорова Ст.специалист АТО ІІІ-39А 359-100 факс:303-110 201; 101

ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Саркис Дуварджиян
Директор ІІІ-41 359-129
124

Галина Данева Главен счетоводител ІІІ-37 359-111 220

Нина Петрова Гл.експ."Финанси и бюджет" ІІІ – 50 359 112 140,

Даниела Николова Счетоводител
ІІІ – 50 359 117 155

Румяна Димитрова Мл. експ. ТРЗ и касиер ІІІ – 36 359 114 139

Зоро Дамянов Мл. експ. ОПЗН и домакин ІV – 79 359 131 145

Бранимир Бахнев
Изпълн. "Обща поддръжка" ІV 359 132 146

Асен Николов Изпълн. "Шофьор" ІV
146

Снежана Асенова Изпълн. "Чистачка" ІV
146

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ - ВИНИЦА"

Венелин Дяков
Директор
342-007

Илияна Добрева
Гл.експерт "Поземлена реформа"
342-007
342-007

Татяна Йовкова Гл. експерт "Поземлена реформа"
342-007

Добринка Рускова
Гл.специалист "ЕСГРАОН и ГС"
341-971

Пламена Александрова
Ст.специалист "Адм. усл. и приходи"
341-984

Галин Киров Старши специалист "БКС"
342-007

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

арх. Пламен Аврониев Директор ІІ-24 359-105 109

Весела Атанасова
Главен юрисконсулт ІІ-26 359-138 219

Калин Илиев Главен инженер II -22 359-121 116

Евгения Томова Гл.експерт "Участъков архитект" ІІ-31 359-136 110

Мария Пеева Гл.експерт "Участъков архитект" ІІ-31 359-136 218

Маруся Колева Гл.специалист "Участъков техник" ІІ-20 359-140 118

Милена Илчева
Ст. специалист "УТ и ПОТ"
II-20 359-140 118

Албена Перец
Ст.специалист "Участъков техник" ІІ-21 359-141 115

Мария Стефанова Гл.специалист "Участъков техник" ІІ-22 359-141 115

Румяна Тодорова Гл.специалист "Геодезист" ІІ-28 359-144 114

Маргарита Рачева Старши специалист”Поддръжка чистотата на общиски територии” ІІ-28 359-144 114

Снежана Славова Ст.специалист "Геодезист" ІІ-29 359-145 113

Василена Куртева Старши специалист”Поддръжка чистотата на общиски територии” ІІ-29 359-145 113

Борис Ефтимов Гл. експерт "Участъков архитект" ІІ-25 359-139 102

Златина Славова Гл. специалист "Регистрация строежи" ІІ-23 359-143 135

Ирина Станева Главен експерт "БКС" ІI-23 359-143 135

Веселина Димитрова
Старши специалист
ІI-27 359-146 111

Валя Михайлова
Старши специалист
ІI-27 359-146 111

Гергана Димитрова Гл.експерт "Озеленяване" ІІ-25 359-139 102

Теодора Божанова
Гл.експерт "Участъков техник" АТО - Виница
341 984


ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"

Светослав Мариновски Директор ІV -78 359-133 256

Снежана Йорданова Старши инспектор "Контрол ТД" ІV-72 359 122 223

Лиляна Бончева Инспектор "Контрол ТД" ІV-72 359 122 223

Иван Цанев Гл. инспектор "Контрол строителство" ІV-63 359 120 117

Пепа Печанска спец. "Обществен ред и контрол"
ІV-62 359 148 136

Владимир Георгиев Гл. специалист "Строителен контрол"
ІV-62 359 148 136

Станислав Сотиров
Гл. спец. ЕСК ІV-80 359 155 119

Иван Луканов Ст. спец. "Строителен контрол" ІV-77 359 149 119

Ваня Иванова Гл. спец. ЕСК ІV-80 359 155 117

Ивелина Илиева Главен инспектор "Еколог.контрол" ІV-76 359-158 253

Ирина Петкова
Инспектор "Еколог. контрол"
ІV-76 359-158 253

Десислава Найденова
ст. юрисконсулт
ІV-80
359-155


Евгения Голлендер
Гл. инсп. "Контр. бюджетни пр."
ІV-54

359 106

158

Елена Димитранова
Ст. инсп. "Контр. бюджетни пр."
ІV-55

359 113

224

Цветелина Овчарова
Ст. инсп. "Контр. прих. ТД"
ІV-55

359 113

224

Златина Димитрова
Инспектор КБП и СФУК
ІV-54

359 106

158

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ"

Румяна Цветкова
Директор
ІІ – 33
359 102
251

Антоанета Петрова Старши юрисконсулт ІІI – 48 359 127 105

Ана Абрашева Секретар МКБППМН ІІI – 47 359 128 133

Румяна Станоева Старши експерт "Собственост и ЖН" ІІ – 19 359 118 138

Милена Маджарова Ст. експ. РД и ЖН ІІ – 18 359 147 120

Даниела Стоянова Ст. експ. "Търг.и рек д-ст" ІV - 56
359-124
217

Петя Москова Ст. експ. "Търг.и рек. д-ст" ІV – 56 359 124 217

Лиляна Стоянова Ст. експ. "Соц.дейност и ЖН" ІI – 19
359 118 138

Румяна Тодорова Гл. специалист "Социални дейности" ІІ – 18 359 125 107

Стефанка Арабаджиева Гл. спец. "Архив" ІV – 64
359 130 141

Радка Манолова
Гл. спец. "Архив" ІV – 64
359 130 141

Таня Константинова
Гл. спец. ВОСП ІII – 47
359 128 133


Дежурен - пропуск I 359 151 156


Дежурен по район I 303 059 153


ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА III - 35
259


ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА IV - 53 303 329


Барче II 303 343


ПРОБАЦИОННА СЛУЖБА II - 32 359 126 143


Факс
303 342; 303 310


Кметство Каменар
671 055

Последна промяна (Сряда, 20 Август 2014 15:20)