Дирекция "Устройство на територията"

Печат
Създадена на Вторник, 13 Април 2010 Последно обновена на Четвъртък, 19 Март 2015 Написана от Administrator

Услуги

Прикачени файлове

Заявление за издаване на Доклад за качество на възстановяване след прокопавания на улични мрежи, тротоари и зелени площи, на основание з-д № 0758/16.03.2010 г. на Кмета на Община Варна и з-д № 346/09.04.2010 г. на Кмета на Район „Приморски”

Заявление за издаване на Протокол за възстановени настилки след прокопаване на улични мрежи и тротоари, на основание з-д № 0758/16.03.2010 г. на Кмета на Община Варна и з-д № 346/09.04.2010 г. на Кмета на Район „Приморски”

Заявление за допускане (разрешаване) на изработване на ПУП
Заявление за изготвяне на копие от ПУП, заверен за вярност.
Заявление за произнасяне по допускане проучване и проектиране на изменение на ПУП
Заявление за издаване на виза на основание чл.140 от ЗУТ

за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, съгласно § 16, ал.(1) от ПР на ЗУТ или § 127, ал. (1) от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение наЗакона за устройство на територията

Заявление за издаване на удостоверение, съгласно констативен протокол по чл.3, ал.3 от Приложение 2 към ЗМДТ

Заявление за презаверяване на удостоверение за степен на завършеност на строеж, съгласно констативен протокол по чл.3, ал.3 от Приложение 2 към ЗМДТ

Искане за регистриране на строеж от четвърта категория

Искане за регистриране на строеж от пета категория

Заявление за съгласуване / одобряване на инвестиционни проекти за ново строителство / смяна предназначение / доброволна делба, на основание Раздел II от ЗУТ
Заявление за разглеждане и приемане на проект за ПУП от ЕСУТ
Заявление за процедиране на градоустройствена разработка (ПУП)
Заявление за издаване на разрешение за строеж на основание чл.148 от ЗУТ

Заявление за издаване заповед за издаване на удостоверения по ТСУ и по ЗКИР (за издаване заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж по чл.148, ал(4) и чл.161, ал(1) от ЗУТ

Заявление за одобряване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване на основание $ 184 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗУТ
Заявление за презаверяване на разрешение за строеж на основание чл.153, ал(3) от ЗУТ, във връзка с чл.153, ал(2) от ЗУТ
Заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проектот ЗУТ
Заявление за издаване на разрешение за преустройство на помещение с промяна на предназначението на основание чл.38 и чл.39 от ЗУТ
Заявление за издаване акт за узаконяване на основание $184 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗУТ

Заявление за издаване на удостоверение / служебна бележка по УТ за идентичност на имоти, местности, кад. планове и др.

Заявление за предаване на екзекутивна документация на основание чл.175 от ЗУТ

Заявление за предоставяне и регистриране на технически паспорт
Заявление за издаване на скица за поземлен имот

Заявление за презаверяване на скица на поземлен имот

Заявление за издаване на удостоверение / служебна бележка по УТ

Заявление за издаване на удостоверение, че сградата е законно изградена, на основание чл.94 от "Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"

Заявление за вписване в разписните книги като нов собственик на поземлен имот

Заявление за издаване на становище за озеленяване, съгл. заповед №2661/26.10.2005 г., във връзка със заповед №1885/25.07.2005 г. на Кмета на Община Варна

Заявление за издаване на писмо /становище/ относно приложимостта на пар. 6 от ПЗР на Наредба 2/2003 г. – че обектът е заварен по смисъла на пар.21 от ЗР на ЗУТ

Заявление за издаване на удостоверения по ТСУ и по ЗКИР (за актуализация на административен адрес)

Заявление за указване допустима зона за поставяне на павилион до 15 кв. м. в поземлен имот по чл.56 от ЗУТ

Заявление за издаване на разрешение за ползване на общински терен за разполагане на строителни материали по одобрен ПБЗ, на основание чл.30 от НОАМТЦУТОВ

Заявление за проучване, разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура /на основание чл.142, 144, от ЗУТ/

Заявление за издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура по одобрени инвестиционни технически (работни) проекти

Заявление за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и ПУП, на основание чл.159, ал.(3) от ЗУТ

Заявление за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и ПУП, на основание чл.159, ал.(3) от ЗУТ

за одобряване на промяна на инвестиционните намерения по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ в одобрен инвестиционен проект.

Заявление за издаване на заповед, за допълване на издадено разрешение за строеж, по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ – промяна на инвестиционните намерения

Заявление за възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект по който е изпълнен строеж чрез заснемане

Заявление за неотложен ремонт по чл.49 от ЗУЕС

Заявление за изготвяне на копия от кадастрален план и/или кадастрална листа и/или ръчна скица

2015 Дирекция УТ - Район "Приморски" Община Варна. Район "Приморски" Община Варна
Powered by Joomla 1.7 Templates