Услуги

Прикачени файлове

Заявление за издаване на Доклад за качество на възстановяване след прокопавания на улични мрежи, тротоари и зелени площи, на основание з-д № 0758/16.03.2010 г. на Кмета на Община Варна и з-д № 346/09.04.2010 г. на Кмета на Район „Приморски”


Заявление за издаване на Протокол за възстановени настилки след прокопаване на улични мрежи и тротоари, на основание з-д № 0758/16.03.2010 г. на Кмета на Община Варна и з-д № 346/09.04.2010 г. на Кмета на Район „Приморски”


Заявление за допускане (разрешаване) на изработване на ПУП
Заявление за изготвяне на копие от ПУП, заверен за вярност.
Заявление за произнасяне по допускане проучване и проектиране на изменение на ПУП
Заявление за издаване на виза на основание чл.140 от ЗУТ

за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, съгласно § 16, ал.(1) от ПР на ЗУТ или § 127, ал. (1) от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение наЗакона за устройство на територията


Заявление за издаване на удостоверение, съгласно констативен протокол по чл.3, ал.3 от Приложение 2 към ЗМДТ


Заявление за презаверяване на удостоверение за степен на завършеност на строеж, съгласно констативен протокол по чл.3, ал.3 от Приложение 2 към ЗМДТ


Искане за регистриране на строеж от четвърта категория


Заявление за изменение на одобрен план на новообразувани имоти по $4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и вписване в регистрите


Искане за регистриране на строеж от пета категория


Заявление за съгласуване / одобряване на инвестиционни проекти за ново строителство / смяна предназначение / доброволна делба, на основание Раздел II от ЗУТ
Заявление за разглеждане и приемане на проект за ПУП от ЕСУТ
Заявление за процедиране на градоустройствена разработка (ПУП)
Заявление за издаване на разрешение за строеж на основание чл.148 от ЗУТ

Заявление за издаване заповед за издаване на удостоверения по ТСУ и по ЗКИР (за издаване заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж по чл.148, ал(4) и чл.161, ал(1) от ЗУТ


Заявление за одобряване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване на основание $ 184 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗУТ
Заявление за презаверяване на разрешение за строеж на основание чл.153, ал(3) от ЗУТ, във връзка с чл.153, ал(2) от ЗУТ
Заявление за издаване на разрешение за строеж на без одобряване на инвестиционен проект от ЗУТ
Заявление за разглеждане на становища и документи на строежи по чл.147 от ЗУТ /при входиране на документацията/ от ЗУТ
Заявление за издаване на разрешение за преустройство на помещение с промяна на предназначението на основание чл.38 и чл.39 от ЗУТ
Заявление за издаване акт за узаконяване на основание $184 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗУТ

Заявление за издаване на удостоверение / служебна бележка по УТ за идентичност на имоти, местности, кад. планове и др.


Заявление за предаване на екзекутивна документация на основание чл.175 от ЗУТ


Заявление за предоставяне и регистриране на технически паспорт
Заявление за издаване на скица за поземлен имот

Заявление за презаверяване на скица на поземлен имот


Заявление за издаване на удостоверение / служебна бележка по УТ

Заявление за издаване на удостоверение, че сградата е законно изградена, на основание чл.94 от "Наредба за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"


Заявление за вписване в разписните книги като нов собственик на поземлен имот


Заявление за издаване на становище за озеленяване, съгл. заповед №2661/26.10.2005 г., във връзка със заповед №1885/25.07.2005 г. на Кмета на Община Варна


Заявление за издаване на писмо /становище/ относно приложимостта на пар. 6 от ПЗР на Наредба 2/2003 г. – че обектът е заварен по смисъла на пар.21 от ЗР на ЗУТ


Заявление за издаване на удостоверения по ТСУ и по ЗКИР (за актуализация на административен адрес)


Заявление за указване допустима зона за поставяне на павилион до 15 кв. м. в поземлен имот по чл.56 от ЗУТ


Заявление за издаване на разрешение за ползване на общински терен за разполагане на строителни материали по одобрен ПБЗ, на основание чл.30 от НОАМТЦУТОВ


Заявление за изготвяне на заповед на основание $4к, ал(7) от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с $4б, ал(2) от ПЗР на ЗСПЗЗ (възстановяване на собственост)

Заявление за одобряване на оценка на подобренията в поземлен имот във връзка с чл.28-б от ППЗСПЗЗ (одобрен план на новообразуваните имоти)


Заявление за изготвяне на заповед на основание $4к, ал(7) от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с $4з, ал(1) от ПЗР на ЗСПЗЗ (за заповед след доплащане)


Заявление за изготвяне на заповед на основание $4к, ал(7) от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с $4а, ал(1) от ПЗР на ЗСПЗЗ (ограничен имот на ползватели до 600 кв. м.)
Заявление за изготване на оценка на основание $31, ал(1) от ПЗР на ППЗСПЗЗ

Заявление за заверяване на анкетна карта за земеделски производител


Искане за изплащане на обезщетение


Заявление за проучване, разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура /на основание чл.142, 144, от ЗУТ/


Заявление за издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура по одобрени инвестиционни технически (работни) проекти


Заявление за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и ПУП, на основание чл.159, ал.(3) от ЗУТ


Заявление за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и ПУП, на основание чл.159, ал.(3) от ЗУТ


Заявление за издаване на забележка към издадено разрешение за строеж, по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ – промяна по време на строителството


Заявление за възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект по който е изпълнен строеж чрез заснемане


Заявление за неотложен ремонт по чл.49 от ЗУЕС


Заявление за изготвяне на копия от кадастрален план и/или кадастрална листа и/или ръчна скица