kmet

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

Добре дошли на желаещите да се запознаят с най- големия  по територия и население район в България.

Район „Приморски” се развива, следвайки общочовешките европейски идеи, залегнали в Хартата на Европейските градове, където ударението е поставено върху качествените аспекти на градското развитие, качеството на живота, основаващо се на защита на основните права и свободи.

На интернет сайта на район “Приморски”– Община Варна Ви предлагаме :

  • Да се запознаете със структурата, функциите и дейността на районната администрация;
  • Да се информирате  за видовете административни услуги; срока и цената на извършване им;
  • Да се уведомите за нормативните актове, регламентиращи дейността ни;
  • Да изтеглите актуалните формуляри, които се ползват в районната администрация;
  • Да отправяте Вашите сигнали, жалби и предложения;

Актуализирането и оптимизацията на портала ще бъде непрекъснат процес, в който ще отразяваме и Вашето мнение.

Желанието ни е район „Приморски” да се превърне в още по-привлекателен за живеене и предпочитан от нашите деца. Ще разчитам на съпричастността и готовността на гражданите да съдействат за развитието му. Зная, че няма да е лесно постигането на по- добър стандарт на живот за хората, но съм убедена в максимата, че пътят е кратък, когато посоката е вярна. Надявам се, че със съвместна екипна работа и последователни усилия, ще постигнем успех в отговор на очакванията на жителите на район „Приморски”.

Петя Проданова
Кмет на район „Приморски” – Община Варна


О Б Я В Л Е Н И Е

На вниманието на всички собственици на строежи /сгради/ в район „Приморски” в допълнение на обявление от 31.07.2014 г. за срокове и ред за съставяне на технически паспорти на строежите Във връзка с Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и Заповед № 1962/13.06.2014 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че наближава изтичането на срока за съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи /сгради/ – съобразно категорията им – от I до III категория - до 31 декември 2014 г.;

За да получите информация, относно това какво представлява технически паспорт на строеж и коя категория е Вашият съответно, може да научите повече в горецитираната Наредба № 5/28.12.2006 г., също така в Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, както и да се отнесете към консултантски – надзорни фирми, които притежават необходимия лиценз за изготвянето им. Актуален регистър на лицата /фирмите/, извършващи дейността консултант е публикуван в сайта на ДНСК – София – www.dnsk.mrrb.government.bg Уведомяваме Ви, че сроковете за съставяне на техническите паспорти на отделните категории строежи са както следва: 1. за първа, втора и трета категория - до 31 декември 2014 г.; 2. за четвърта категория - до 31 декември 2016 г.; 5. за пета категория - до 31 декември 2018 г. Техническият паспорт се регистрира в районната администрация по местонахождение на строежа.

Един екземпляр се връща на възложителя, а другия екземпляр, заедно с магнитния носител остава в районната администрация. Информация относно срокове и ред за съставяне на технически паспорти на строежите може да се получи в Район “Приморски” – Община Варна от служители на Дирекция „Устройство на територията”, етаж 2, в приемно време: понеделник и четвъртък: 8:30-12:30 ч.


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА КВ.ВИНИЦА,
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ 20.10.2014Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ДИРЕКЦИЯ „АТО-ВИНИЦА” СЕ МЕСТИ НА НОВ АДРЕС:
УЛ. „ДИМИТЪР СОЛУНСКИ” №7 – СРЕЩУ ВХОДА НА ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ”


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗДУШНИТЕ КАБЕЛНИ МРЕЖИ


ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА


МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СМЕТОСЪБИРАНЕТО В РАЙОН "ПРИМОРСКИ"


ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА НА МПС НА КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ "КАП. Г. ГЕОРГИЕВ" В ЧАСТТА ОТ РИБАРСКИ ПЛАЖ ДО ПЛУВЕН КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИ"


ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” ПРЕЗ 2014 Г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" ЗА 2013 ГОДИНА


ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА И ОХРАНИТЕЛНИ КАНАЛИ

В изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Аварийно почистване на участъци от отводнителни / охранителни / канали и дерета на територията на Община Варна” ,ще бъдат почистени този вид обекти, които на територията на Район „Приморски” са 16, а именно:

1. Дере ул. „Мадара”;

2. Дере ул. „Мир” в участъка от бул. „Хр.Смирненски” до ул.”Царевец”;

3. Кокарджа дере – в участъка от ул. „Н.Козлев” до ул. „Царевец”, включително подмостието на бул.”В.Левски”; - Кокарджа дере – успоредно на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр.Смирненски” до ул. „Н.Козлев”, между 24 и 25 микрорайон;

4. Шокаров канал по ул. „Царевец” в участъка от бул. „В.Левски” през бул. „Княз Борис I” до съоръженията за заустване в Черно море; - Шокаров канал в района на заустването му в Черно море до Алея първа;

5. Отводнителен канал – успоредно на бул. „В.Левски” в участъка от ул. „Евл.Георгиев” до ул. „Ген. Г.Попов”;

6. Драгу дере в кв. „Виница”, в участъка от чешмата до Дом „Майка и дете” до моста в края на кв. „Виница”;

7. Фатрико дере – кв. „Виница”, в участъка от селскостопанските сгради над ул. „Константин Павлов” до моста в началото на кв. „Виница”;

8. Дере успоредно на пътя за с. Каменар – кв. Франга дере;

9. Франга дере – в участъка от Вишна чешма до бул.”Ян Палах”, жк „Изгрев”, 25 микрорайон;

10. Дере в Приморски парк в участъка от бул. „Княз Борис I” до пясъчната ивица на Черно море;

11. Кемер дере в участъка с административни адреси ул. „Мир” 103 – 110; - Кемер дере в участъка северно от бул. „Хр.Смирненски” до административен адрес Кемер дере 14; - Почистване на затрупан път и дере „Кемер дере, в Селищно образувание / СО / „Сотира – север”;

12. Отводнително дере от Телевизионна кула до Приморски парк, преминаващо през жк „Бриз”;

13. Кайнак дере – участъка от СО „Добрева чешма” до гробището на кв. „Виница”, участъка от х- л „Св.Елена” до подмостието срещу х – л „Естреа” в КК „Св.св.Константин и Елена”;

14. Дере минаващо край ВСУ „Черноризец Храбър” в участъка от паркинга на ВСУ до пътя Варна – КК „Зл. пясъци”, в КК „Чайка”;

15. Дере СО „Ален мак” – сп. „Ст.Заимов” в участъка над моста;

16. Дере КК „Чайка” от сп. „Хоризонт” до алея „Кабакум”, включително и под алеята;

От началото на тази седмица, / 27 октомври /, фирмата спечелила обществената поръчка, работи на територията на Район „Приморски” по почистването на Кокарджа дере – успоредно на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр.Смирненски” до ул. „Н.Козлев”, между 24 и 25 микрорайон; Отводнителния канал – успоредно на бул. „В.Левски” в участъка от ул. „Евл.Георгиев” до ул. „Ген. Г.Попов”; и Франга дере – в участъка от Вишна чешма до бул.”Ян Палах”, жк „Изгрев”, 25 микрорайон. Молим, гражданите при необходимост да оказват съдействие и предоставят достъп до деретата на работниците и техниката на фирма „Никман”.