Печат
Създадена на Вторник, 13 Април 2010 Последно обновена на Вторник, 16 Декември 2014 Написана от Administrator

 

kmet

 

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

Добре дошли на желаещите да се запознаят с най- големия  по територия и население район в България.

Район „Приморски” се развива, следвайки общочовешките европейски идеи, залегнали в Хартата на Европейските градове, където ударението е поставено върху качествените аспекти на градското развитие, качеството на живота, основаващо се на защита на основните права и свободи.

На интернет сайта на район “Приморски”– Община Варна Ви предлагаме :

  • Да се запознаете със структурата, функциите и дейността на районната администрация;
  • Да се информирате  за видовете административни услуги; срока и цената на извършване им;
  • Да се уведомите за нормативните актове, регламентиращи дейността ни;
  • Да изтеглите актуалните формуляри, които се ползватв районната администрация;
  • Да отправяте Вашите сигнали, жалби и предложения;

Актуализирането и оптимизацията на портала ще бъде непрекъснат процес, в който ще отразяваме и Вашето мнение.

Желанието ни е район „Приморски” да се превърне в още по-привлекателен за живеене и предпочитан от нашите деца. Ще разчитам на съпричастността и готовността на гражданите да съдействат за развитието му. Зная, че няма да е лесно постигането на по- добър стандарт на живот за хората, но съм убедена в максимата, че пътят е кратък, когато посоката е вярна. Надявам се, че със съвместна екипна работа и последователни усилия, ще постигнем успех в отговор на очакванията на жителите на район „Приморски”.

Петя Проданова
Кмет на район „Приморски” – Община Варна

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ


На вниманието на всички собственици на строежи /сгради/ в Район „Приморски” за срокове и ред за съставяне на технически паспорти на строежите.

Уведомяваме Ви, че сроковете за съставяне на техническите паспорти на отделните категории строежи са както следва:

/ Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите изм. и доп., ДВ бр. 102 от 12.12.2014 г./

1. за първа, втора и трета категория - до 31 декември 2015 г.;

2. за четвърта категория - до 31 декември 2017 г.;

3. за пета категория - до 31 декември 2019 г.


В Наредба № 5/28.12.2006 г. и Наредба № 1/30.07.2003 г. са посочени номенклатурата на видовете строежи и е обяснено какво представлява техническият паспорт.


За улеснение на сайта на ДНСК – София – www.dnsk.mrrb.government.bg е публикуван Актуален регистър на лицата /фирмите/, извършващи консултантски дейности по изготвяне на техническите паспорти.


Техническият паспорт се регистрира в районната администрация по местонахождение на строежа. Един екземпляр се връща на възложителя, а другият екземпляр заедно с магнитният носител остава в районната администрация.


Собственикът предоставя копие от техническия паспорт, заверено от лицата, които са го съставили, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


 

ДЕЖУРСТВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗИМНАТА ОБСТАНОВКА


И тази година районните администрации разполагат с правомощия за организация и контрол на дейностите по почистване, обработване и обезопасяване на уличната и пътната мрежа от сняг. Сформирани са комисии, които да осигуряват и контролират дейностите по зимната поддръжка. В правомощията им са разписани и съставяне на констативни протоколи на изпълнители и нарушители.
Изпълнители на обществената поръчка, проведена през 2012 г., с предмет „Поддържане на уличната мрежа, общинските пътища и участъците от републиканските пътища в района на община Варна при зимни условия за сезон 2013-2014“ са: - Инжстройинженеринг”ЕООД – район „Владислав Варненчик”, кметство Казашко и кметство Тополи. - ДЗЗД „Зебра Варна” – район „Аспарухово“, кметство Звездица и кметство Константиново. - ДДЗ „Варна Строй 2012” – район „Младост“, кметство Каменар.
- ДЗЗД „Обединение АБ Варна” – район "Одесос“. - Хидрострой АД – район „Приморски“
За проблемни участъци, гражданите могат да подават сигнали на оперативния дежурен в община Варна – на тел. 052-820-112, 052-820-204, 052-820-016.
Приютът за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, който се намира на ул. „Петко Стайнов“ във Варна работи. Капацитетът му е 30 места, но при необходимост могат да се настанят и още хора. В приюта бездомните получават следните грижи: еднократно хранене от безплатна трапезария от понеделник до петък, ползване на оборудвано легло, баня и тоалет, доболнична помощ и съдействие за спешна медицинска и стоматологична помощ и избор на личен лекар, съдействие за издаване на документи за самоличност; подготовка и подаване на документи за пенсия пред НОИ; за явяване пред ТЕЛК; съдействие за намиране на работа чрез Бюро по труда; осигуряване на възможност за лични контакти в определени помещения и в определено време според Правилника за вътрешния ред. Гражданите могат да сигнализират за бездомници нуждаещи се от помощ на тел. 112 или на дежурния в Община Варна.

 


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЪЗДУШНИТЕ КАБЕЛНИ МРЕЖИ


ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА


МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СМЕТОСЪБИРАНЕТО В РАЙОН "ПРИМОРСКИ"


ЗАПОВЕД ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА НА МПС НА КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ "КАП. Г. ГЕОРГИЕВ" В ЧАСТТА ОТ РИБАРСКИ ПЛАЖ ДО ПЛУВЕН КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИ"


ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ПРИМОРСКИ” ПРЕЗ 2014 Г.


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН "ПРИМОРСКИ" ЗА 2013 ГОДИНА


 

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА И ОХРАНИТЕЛНИ КАНАЛИ

В изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Аварийно почистване на участъци от отводнителни / охранителни / канали и дерета на територията на Община Варна” ,ще бъдат почистени този вид обекти, които на територията на Район „Приморски” са 16, а именно:

1. Дере ул. „Мадара”;

2. Дере ул. „Мир” в участъка от бул. „Хр.Смирненски” до ул.”Царевец”;

3. Кокарджа дере – в участъка от ул. „Н.Козлев” до ул. „Царевец”, включително подмостието на бул.”В.Левски”; - Кокарджа дере – успоредно на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр.Смирненски” до ул. „Н.Козлев”, между 24 и 25 микрорайон;

4. Шокаров канал по ул. „Царевец” в участъка от бул. „В.Левски” през бул. „Княз Борис I” до съоръженията за заустване в Черно море; - Шокаров канал в района на заустването му в Черно море до Алея първа;

5. Отводнителен канал – успоредно на бул. „В.Левски” в участъка от ул. „Евл.Георгиев” до ул. „Ген. Г.Попов”;

6. Драгу дере в кв. „Виница”, в участъка от чешмата до Дом „Майка и дете” до моста в края на кв. „Виница”;

7. Фатрико дере – кв. „Виница”, в участъка от селскостопанските сгради над ул. „Константин Павлов” до моста в началото на кв. „Виница”;

8. Дере успоредно на пътя за с. Каменар – кв. Франга дере;

9. Франга дере – в участъка от Вишна чешма до бул.”Ян Палах”, жк „Изгрев”, 25 микрорайон;

10. Дере в Приморски парк в участъка от бул. „Княз Борис I” до пясъчната ивица на Черно море;

11. Кемер дере в участъка с административни адреси ул. „Мир” 103 – 110; - Кемер дере в участъка северно от бул. „Хр.Смирненски” до административен адрес Кемер дере 14; - Почистване на затрупан път и дере „Кемер дере, в Селищно образувание / СО / „Сотира – север”;

12. Отводнително дере от Телевизионна кула до Приморски парк, преминаващо през жк „Бриз”;

13. Кайнак дере – участъка от СО „Добрева чешма” до гробището на кв. „Виница”, участъка от х- л „Св.Елена” до подмостието срещу х – л „Естреа” в КК „Св.св.Константин и Елена”;

14. Дере минаващо край ВСУ „Черноризец Храбър” в участъка от паркинга на ВСУ до пътя Варна – КК „Зл. пясъци”, в КК „Чайка”;

15. Дере СО „Ален мак” – сп. „Ст.Заимов” в участъка над моста;

16. Дере КК „Чайка” от сп. „Хоризонт” до алея „Кабакум”, включително и под алеята;

От началото на тази седмица, / 27 октомври /, фирмата спечелила обществената поръчка, работи на територията на Район „Приморски” по почистването на Кокарджа дере – успоредно на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр.Смирненски” до ул. „Н.Козлев”, между 24 и 25 микрорайон; Отводнителния канал – успоредно на бул. „В.Левски” в участъка от ул. „Евл.Георгиев” до ул. „Ген. Г.Попов”; и Франга дере – в участъка от Вишна чешма до бул.”Ян Палах”, жк „Изгрев”, 25 микрорайон. Молим, гражданите при необходимост да оказват съдействие и предоставят достъп до деретата на работниците и техниката на фирма „Никман”.

 


СТАРТИРА КАМПАНИЯ ПО БЕЗПЛАТНО КАСТРИРАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

Инициативата се осъществява във връзка с „План за действие към програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2012-2015г.”.
Кастрирането на животните ще става във ветеринарната амбулатория, разположена на територията на Общинския приют за безстопанствени кучета в село Каменар.
Собствениците на домашни любимци, желаещи да се възползват от предоставената възможност трябва да подадат в деловодството на Община Варна заявление в свободен текст. Задължително е в заявлението да бъдат посочени име и адрес за обратна връзка, както и да бъдат приложени копия на следните документи: - удостоверение за регистрация на животното, издадено от Община Варна;
- ветеринарномедицински паспорт с отбелязан номер на микрочип за идентификация;
- ветеринарномедицински паспорт с дата на последна ваксина срещу бяс, която да е поставена не по-късно от единадесет месеца преди извършване на манипулацията.
Собствениците на домашни кучета ще бъдат допълнително информирани от служителите на приюта за точния ден и час за извършване на кастрацията.

 

2014 Начало. Район "Приморски" Община Варна
Powered by Joomla 1.7 Templates